Положення по єдиному податку (м.Тернопіль)

І. Загальні положення.

 

Єдиний податок на території м. Тернополя справляється  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України від  4014-VI «Про внесення   змін до Податкового кодексу України  та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (далі Закон), а  також  рішення Тернопільської  міської ради „Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради”(в частині єдиного податку). Порядок переходу суб’єктів з підприємницької діяльності на застосування спрощеної системи  оподаткування регулюється Законом

ІІ. Платники податку.

 

Платники податку   діяляться на 4 групи :

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять  господарську діяльність  з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких  протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень.

2) друга група -  фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та /або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного  господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують  працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень

До цієї групи не належать фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна( група 70.31 КВЕД ДК 009:2005).Такі фізичні особи- підприємці  належать виключно  до третьої групи платників, якщо відповідають вимогам, встановленим для  третьої групи.

3)третя група  – фізичні особи-підприємці, які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують  працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень

4) четверта група -   юридичні особи- суб”єкти господарювання будь-якої організаційно-правової  форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не розповсюджується спрощена система оподаткування  та які не можуть бути платниками єдиного податку, а також перелік  побутових послуг населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, наведено в ст. 291.5  Податкового кодексу.

ІІІ. Об’єкт оподаткування.

 

Об’єктом оподаткування є дохід платника єдиного податку.

1). для фізичної особи - підприємця  –  дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, до якого включається  сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).При цьому до доходу  не включаються отримані пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані  від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності

2) для юридичної особи –  будь-який дохід, включаючи дохід  представництв, філій, відділень  такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, до якого включається  сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).

Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок ( у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно  отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).

 

IV. База оподаткування.

 

Для юридичних осіб – платників єдиного податку та для фізичних осіб - платників єдиного податку, які відносяться до 3 групи,  базою оподаткування є дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до вимог Податкового кодексу.

Для фізичних осіб 1 та 2 груп  база оподаткування носить фіксований характер і не залежить від суми одержаної виручки.

 

V. Ставки податку.

 

  1. Ставки податку для юридичних осіб.

Ставки податку для юридичних осіб встановлюються  у відсотках до доходу (відсоткові ставки).Юридичні особи можуть самостійно обрати одну із ставок єдиного податку:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

2. Ставки податку для фізичних осіб.

Ставки податку для фізичних  осіб встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( фіксовані ставки)  та   у відсотках до доходу (відсоткові ставки), а саме  :

1)             для першої групи платників єдиного податку  - встановлюються Тернопільською міською радою у межах від 1 до 10  відсотків розміру мінімальної заробітної плати, згідно з додатком (додається) ;

2)             для другої групи платників  єдиного податку  - встановлюються Тернопільською міською радою  у межах від 2 до 20  відсотків розміру мінімальної заробітної плати, згідно з додатком (додається);

3)       для третьої групи платників єдиного податку ставки складають :

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У разі, якщо платник єдиного податку отримає дохід, що перевищує встановлений ліміт, дохід від діяльності, не зазначеної у свідоцтві,  який  не дає права використовувати єдиний податок, або дохід, отриманий при використанні невстановленого способу розрахунків, то цей дохід буде обкладатися єдиним податком за ставкою 15 відсотків  (для першої, другої та третьої групи підприємців) та за подвійною ставкою для  четвертої групи.

VІ. Порядок обчислення.

 

Платники єдиного податку – юридичні особи  та платники єдиного податку – фізичні особи, віднесені до 3-ї групи,  обчислюють податок в розмірі 3% чи 5% від суми доходу , порядок визначення якого визначено Податковим кодексом.

Платники єдиного податку – фізичні особи 1 –ї та 2-ї груп сплачують податок за фіксованими ставками, незалежно від обсягу доходу .

 

VІІ. Податковий період.

 

Для платників єдиного податку  першої  групи податковим (звітним)  періодом є   календарний рік.

Для  платників єдиного податку другої – четвертої груп   податковий (звітний) період дорівнює  календарному кварталу.

 

VІІІ. Строк та порядок сплати.

 

Платники єдиного податку  першої-другої  груп, сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску не пізніше  20 числа поточного місяця (включно).

Для них передбачена можливість сплатити єдиний податок авансовим внеском за  весь податковий період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Платники єдиного податку,  віднесені до третьої – четвертої  груп, сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації (40 днів).

Сплата єдиного податку  здійснюється за місцем податкової адреси.

 

 

ІХ. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

 

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для  річного податкового (звітного) періоду

Платники єдиного податку другої – четвертої груп  подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для  квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація подається за місцем податкової адреси.

.Х.Особливості податкового навантаження.

 

Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування, сплати таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи    та оподатковані;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце постачання  яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 3 відсотки;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності;

5)  збору  за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6)  збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Платник єдиного податку виконує функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним в трудових або цивільно-правових  відносинах.

 

ХІ. Відповідальність.

Платники  єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність  подання податкових декларацій у відповідності з Податковим кодексом.

Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на органи державної податкової служби.

 

Додаток 2 до рішення міської ради від  05.01.2012 р. № 6/18/9

Інформація з офіційного сайту Тернопільської міської ради www.rada.te.ua